Ostatnia próba wyjaśnienia

k_a_p_p_a napisał:

> Kłamiesz. Kappa na podstawie dostępnej powszechnie wiedzy twierdzi, że polimorf

> izm i heterozygotyczność to dwa odrębne pojęcia i że pojedynczy egzemplarz nie

> może być nosicielem polimorfizmu obserwowanego w populacji.

Może, ale rzeczywiście nie tego obserwowanego w populacji. Już dziesiątki razy ci tłumaczyłem,że pojęcie polimorfizm genetyczny ma szersze zastosowanie niż sobie wydedukowałeś. Może on dotyczyć takiego polimorfizmu, jak osobnik posiadajacy dwa różne aalele tego samego genu (różnorodność w budowie, więc mamy do czynienia z polimorfizmem). Może być też tak, że jeden z tych alleli ulegnie wielokrotnej duplikacji i będzie występował w wielu kopiach -CNV .Polimorfizmami określamy też pojedyncze zmiany (SUBSTYTUCJE) pojedynczych nukleotydów ( SNP czy polimorfizm sekwencji mini – i mikrosatelitarnych. pl.wikipedia.org/wiki/Polimorfizm_(genetyka) ).

Analizy bie biorą pod uwagę pojedynczych przykładów polimorfizmów np. sporadycznych mutacji. Ale jeżeli zmiany wynoszą 1 % są traktowane jako polimorfizmy, dlatego też dobór FAWORYZUJĄCY HETEROZYGOTY przyczynia się do POLIMORFIZMU W POPULACJI. Co innego polimorfizm jakim się charekteryzuje poszczególny organizm, np. posiadajacy dwa allele tego samego genu (heterozygota), a co innego polimorfizm w POPULACJI, gdzie dobór faworyzuje HETEROZYGOTY. CZY NIE JESTEŚ W STANIE POJĄĆ TEGO WYJAŚNIENIA, CZY NIE PRZYJMUJESZ GO DO WIADOMOŚCI?

Populacja może być też polimorficzna pod kątem wielokrotności alleli. Jest to zjawisko, które należy rozumieć nieco inaczej niż ty sobie wydedukowałeś. Z wielokrotnością alleli (których nowe wersje powstały w procesie crossing-over i mutacji) mamy do czynienia wówczas, gdy w populacji występuje więcej niż dwie kopie danego genu pl.wikipedia.org/wiki/Allele_wielokrotne

„Allele wielokrotne (ang. multiple alleles) – allele występujące w więcej niż dwóch postaciach; w danym organizmie mogą występować tylko dwa allele, natomiast w puli genowej populacji może być ich wiele.”

Nie rozumiesz też na czym polega prawo powtarzalnej zmienności. Tutaj nie chodzi o transformowanie genomów (co chyba w końcu zrozumialeś!), tylko o mutogenezę indukowaną. Prawo powtarzalnej zmienności skutkuje tym, że większośc mutacji jest letalnych, lub neutralnych, a te które ujawniają się w fenotypie cyklicznie pojawiają się w tych samych genach i powodują w kolejnych pokoleniach te same, powtarzające się mutacje.